Skip to main content
Baròmetre 2019

Les empreses TIC catalanes creixen un 17% en 4 anys

Un total de 15.077 empreses del sector estan registrades actualment.

Aquest és un dels indicadors més rellevants que recull la desena edició de l’Observatori TIC de Catalunya, un instrument d’anàlisi i diagnosi del sector impulsat pel CTecno amb el suport del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i Barcelona Activa. L’Informe, presentat el passat dijous, 18 de juliol, recull les percepcions d’una mostra representativa del teixit empresarial català.

A l’edició d’enguany hi han participat 1.025 empreses repartides entre 499 empreses d’oferta i 526 empreses de demanda del sector tecnològic. És per tant l’edició que compta amb major representativitat de les realitzades fins al moment. Aquesta elevada participaciópermet obtenir una fotografia exhaustiva del sector TIC i el seu ecosistema.

Creixement positiu

El primer que destaca en aquest Baròmetre és com el sector TIC català continua immers en un context de creixement i amb unes expectatives molt positives de cara als propers anys. El teixit empresarial TIC el composen 15.077 empreses, de les quals 2.766 es troben a Barcelona. Durant l’any 2017 més de la meitat de les empreses que ofereixen serveis TIC (54,1%) han augmentat la seva facturació anual, de les quals un 31,9% amb un creixement superior al 2,5%.

Ocupació, les dades també són positives, ja que un 35,9% de les empreses d’oferta tecnològica han augmentat el nombre de llocs de treball durant l’any 2017. L’ocupació total TIC a Catalunya és de 111.600 llocs de treball.

En termes globals, la percepció actual de l’oferta tecnològica sobre l’estat del sector repeteix la mateixa valoració que l’assolida en la darrera edició, amb una puntuació de 6,6 sobre 10. Aquest fet convida a les reflexions següents:

  • D’una banda, les dades ratifiquen una consolidació dels nivells assolits després de la crisi econòmica. Aquesta valoració, que segueix la línia d’edicions anteriors, ha de ser llegida de forma positiva. De fet, l’edició del 2018 recull les percepcions més favorables sobre el clima de negoci entre les edicions anteriors.
  • No obstant això, també és cert que aquests resultats evidencien la necessitat de resoldre i superar barreres que són estructurals i que impedeixen que la valoració del propi sector de l’oferta tecnològica millori respecte els anys anteriors. El present informe identifica i aprofundeix en aquestes barreres, com, per exemple, la dificultat d’incorporar i retenir talent o la manca de cultura col·laborativa entre empreses del sector TIC.

Foment de la digitalització

Si s’observa des de la vessant de la demanda, es troben resultats lleugerament superiors als obtinguts entre les empreses d’oferta –valoració de 6,9 sobre 10– i també una mica superiors respecte a les valoracions d’anys anteriors – 6,5 el 2016 i 6,6 el 2017–. Aquestes valoracions són consistents amb les obtingudes per l’oferta, però a mesura que s’aprofundeix en l’anàlisi trobem algunes diferències significatives i que revelen un nou escenari d’oportunitats i amenaces pel sector. En destaquen les següents:

  • El grau de digitalització de les empreses de la demanda TIC és cada cop més elevat: El 34,4% d’aquestes empreses consideren que treballen amb un grau de digitalització avançat (increment d’11,4% respecte l’any anterior) i només un 21,7% consideren el seu grau de digitalització baix (reducció d’un 14,3%). Aquestes dades mostren que el teixit empresarial del país ha apostat per digitalitzar-se per mantenir la seva competitivitat en l’actual mercat global.
  • L’àrea TIC esdevé estratègica: Cal destacar que hi ha un 73,1% de les empreses de demanda que considera l’àrea TIC prou estratègica com per mantenir el coneixement dins de la companyia i, a més, no manifesten tenir tants problemes a l’hora de trobar talent TIC com les empreses d’oferta (un 73,9% de la demanda manifesta no haver tingut dificultats per trobar personal TIC). Aquest fenomen s’explica, en part, per l’atractiu que desperten aquestes organitzacions entre els professionals formats en TIC.

Principals conclusions

Si es combina la visió de l’oferta i la de demanda apareix un nou escenari sobre el qual cal reflexionar:

1: Increment de pressió en l’entorn competitiu de l’oferta: Les empreses de l’oferta perceben que el clima actual i futur és favorable amb una demanda creixent de serveis. Aquest augment de serveis comporta tensions importants de captació i retenció del talent i incrementa la necessitat de teixir aliances en un context de poca cultura col·laborativa, especialment entre empreses.

2: Translació del valor afegit TIC cap a la demanda: Les empreses de demanda estan accelerant la incorporació de la digitalització en la seva estratègia i, per tant, inverteixen més recursos, disposen de més personal TIC propi i estan més formades en àmbits tecnològics.

Aquest context planteja els reptes i recomanacions següents:

  • Impuls del sector TIC: Cal enfortir el sector TIC i tot el seu ecosistema. És necessari que tots els agents que el conformen (empreses, administració pública, associacions, universitats, etc.) treballin conjuntament per multiplicar l’impacte dels beneficis en tota la societat.
  • Promoció del talent: Cal desenvolupar una estratègia de creació, captació i retenció de talent TIC i digital com a eix estratègic per millorar la competitivitat de les empreses i del país, posant especial focus en el talent femení.
  • Aportació de valor: Cal una oferta tecnològica innovadora i especialitzada, focalitzada en les necessitats, expectatives i reptes dels diferents sectors de demanda.

Conscienciació sobre els ciberriscos

Finalment, i com a àmbit d’especialització del baròmetre de l’actual edició, s’ha incorporat un nou apartat sobre ciberseguretat. Les empreses, tant d’oferta com de demanda, mostren un grau de preocupació moderat en relació al risc que tenen de rebre un ciberatac, i s’observa que encara manca formació, conscienciació i sensibilització per millorar el nivell de ciberseguretat del teixit empresarial català.

Notícia original

Font: Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2019.