Skip to main content
GENTIC signa un conveni de col·laboració amb El Rengle Consultors

Impost de societats: Els consells més importants de El Rengle Consultors

Aquesta setmana a GENTIC hem signat un conveni de col·laboració amb El Rengle Consultors, que a partir d’avui ofereix a tots els socis un servei de consultes d’informació general en matèria fiscal, comptable i laboral, així com un paquet especial de serveis.

D’aquesta manera els socis de GENTIC podem fer totes les consultes que desitgem gratuïtament de forma telemàtica a El Rengle Consultors, via correu electrònic principalment i telefònicament de forma addicional.

Aquest mes de juliol té gran incidència fiscal per a les empreses, degut a que es presenten els impostos trimestrals del segon trimestre, l’impost de societats (empreses amb tancament de l’exercici a 31/12) i els comptes anuals (empreses amb junta de socis durant el mes de juny).

Per això l’Àlex Astudillo, Soci Director d’El Rengle Consultors ens explica que és un bon moment per valorar com ha tributat l’empresa durant l’any anterior i reunir-se amb l’assessor per prendre les decisions més oportunes i corregir l’exercici en curs, amb sis mesos al davant, i no haver de fer-ho amb pressa a final d’any.

Aspectes importants a tenir en compte a l’impost sobre societats:

RESERVA DE CAPITALITZACIÓ

 1. A partir de la declaració de IS 2015 les empreses es poden beneficiar d’un incentiu fiscal: la reserva de capitalització. Aquest incentiu permet reduir la base imposable de l’Impost sobre Societats en el 10% de la quantia en què s’incrementin els fons propis.
 2. S’intenta incentivar a les empreses que destinen part dels seus beneficis a incrementar el seu patrimoni (capitalitzar-se). És necessari que la junta de socis, que aprova els comptes anuals, aprovi la creació d’una reserva igual a la reducció aplicada. Aquesta reserva s’ha de mantenir durant cinc anys.
 3. Verificar amb l’assessor fiscal que l’empresa aplica aquesta reducció i que es faci correctament, ja que el càlcul està subjecte a alguns requisits.

 

BINS: BASES IMPOSABLES NEGATIVES

 1. Si l’empresa té bases imposables negatives pendents de compensar elevades, heu de saber que no esteu obligats a compensar-les en un sol cop quan comenci a obtenir beneficis.
 2. Amb la reforma de IS de 2015, hi ha alguns casos en què no s’accepta la compensació de pèrdues d’anys anteriors (quan hi ha una compra d’una societat amb pèrdues):
  • Inactivitat: Si l’empresa adquirida ha estat sense activitat en els tres mesos anteriors a la data de compra. Si està en aquesta situació, demaneu al venedor que reinici l’activitat uns mesos abans de la compravenda.
  • Patrimonial: Si més del 50% de l’actiu de la societat no està afecte a l’activitat. Abans de comprar, analitzar el balanç.
  • Si la societat no declara l’Impost de Societats dels últims tres exercicis. Abans de comprar sol·licita veure aquestes 3 últimes declaracions.
  • Noves activitats: Si la societat inicia una activitat amb un CNAE diferent de novell de tres dígits, encara que es faci simultàniament amb l’activitat que s’exercia anteriorment. Y si en els dos anys posteriors a la compra, la nova activitat suposa un import net de la xifra de negocis superior al 50% de l’import mitjà de la xifra de negocis corresponent als dos anys anteriors a la compra.

 

EMPRESA DE REDUIDA DIMENSIÓ – PIME

 1. Les empreses amb una facturació inferior a 10 milions d’euros, pot aplicar els incentius fiscals de les empreses de reduïda dimensió.
 2. Entre d’altres, els més importants són:
  • Amortització accelerada del doble del coeficient d’amortització segons taules. Pels immobilitzats nous, afectes a l’activitat. I del triple en els casos de Arrendament financer (Leasing).
  • Llibertat d’amortització per inversions amb creació de lloc de treball. En immobilitzats nous, afectes a activitats econòmiques. La inversió ha d’anar acompanyada amb un increment de la plantilla mitjana de l’empresa respecte als 24 mesos següents a l’inici per l’exercici en què els béns entrin en funcionament, en relació a la plantilla mitjana dels 12 mesos anteriors. I s’ha de mantenir durant un període addicional de 24 mesos.

 

TIPUS IMPOSITIU REDUÏT DEL 15%:

Si la teva empresa és nova, paga menys. Si constitueixes una empresa, els dos primers exercicis amb beneficis pagaràs un 15% d’impost de societats (el tipus general és del 25%)

 1. L’empresa ha d’estar constituïda a partir de 2013.
 2. És necessari que l’activitat sigui nova i no portada a terme prèviament per persones o entitats vinculades als socis, que li han transmès el negoci.
 3. L’activitat no la pot haver realitzat durant l’any anterior cap soci amb participació majoritària.
 4. No pot pertànyer a un grup de societats des del punt de vista mercantil. (Si un dels socis amb més del 50% o el control sigui una societat).
 5. Aprofita al màxim: Per obtenir el màxim estalvi, és convenient que en el primer exercici amb base imposable positiva, aquesta sigui alta. Per exemple, si en el primer exercici tens moltes despeses i el benefici de l‘exercici serà molt petit, et pot interessar buscar la forma legal de no tenir benefici i així poder aplicar el tipus reduït del 15% pel següent exercici, on tindràs un benefici més alt.

 

DEDUCCIÓ PER ACTIVITATS D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (IT):

 1. Es pot aplicar una deducció de la quota íntegra ajustada positiva o minorada, de l’Impost sobre societats.
 2. La base de deducció és l’import de les despeses del període en activitats IT dels següents conceptes:
  • Activitats de diagnòstic tecnològic per a la identificació, definició i orientació de solucions tecnològiques avançades.
  • Disseny industrial i Enginyeria de processos de producció.
  • Adquisició de tecnologia avançada en forma de patents, llicències, Know-How i dissenys (excepte a persones o entitats vinculades). Opera un límit de la base de 1 milió d’euros.
  • Obtenció d’un certificat de compliment de les normes d’assegurament de qualitat de la sèrie ISO 9000, GMP o similars, sense incloure les despeses corresponents a la implantació de les normes.
  • Pot estar realitzat a Espanya o altre Estat membre de la UE.
  • La base de la deducció es minora en l’import de les subvencions rebudes.
  • El % de deducció per la realització d’activitats IT és del 12% de les despeses efectuades a l’exercici impositiu per aquest concepte.

 

Després d’aquests consells, si ets soci de Gentic, encara que a l’empresa tinguis la teva assessoria, pots demanar una primera o segona opinió gratuïta a El Rengle Consultors a info@elrengleconsultors.com.