Finalitats

  1. Fomentar el desenvolupament i els estudis que promoguin l'estabilitat i la consolidació d'empreses creades en l'àmbit de les noves tecnologies a la ciutat de Mataró i Comarca.
  2. Fomentar les iniciatives i accions innovadores en l'àrea de la col·laboració i creació d'empreses que desenvolupin la seva activitat en el marc de les noves tecnologies.
  3. Intercanviar coneixements i experiències. 
 1. Promoure i fomentar la formació, la investigació i la difusió de la utilització de les noves tecnologies a Mataró i Comarca.
 2. Exercir d'interlocutor davant de l'Administració i/o altres entitats públic o privades, per tal -, d'aconseguir ajudes i millores encaminades al creixement de les empreses que desenvolupin la seva activitat en l'entorn de les noves tecnologies. 6. Promoure Mataró i el Maresme com a lloc d'ubicació d'empreses de les Noves tecnologies a la comarca amb el suport de l'Associació.
 3. Promoure acords amb entitats financeres amb l'objectiu d'aconseguir avantatges en les condiciones econòmiques per a les empreses associades.
 4. Promoure la relació i el desenvolupament d'actuacions conjuntes d'innovació entre l'Associació i les seves empreses associades amb les Universitats i escoles tècniques de la Comarca, per mitjà d'acords i convenis de col·laboració, específics o de caràcter general.
 5. Oferir tots aquells serveis que siguin d'utilitat i d'interès a les empreses associades, així com fer la recerca de serveis d'utilitat pels associats a partir dels acords presos en el sí de l'Associació.
 6. Per al millor compliment de qualsevol de les seves finalitats i quan així vàlidament ho acordi l'Assemblea General, l'Associació podrà afiliar-se a altres Associacions, Federacions, Confederacions i Organismes Sectorials d'àmbit internacional, estatal, nacional, provincial i local.
 7. L'Associació vetllarà per a que les seves activitats afavoreixin la cohesió social.

 

Gentic